Merkez Bankası kadrolu personel alacak

Merkez Bankasının resmi internet sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul ve Ankara’da görevlendirilmek üzere 40 kişilik kadrolu personel alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların 35 yaşını tamamlamamış olmaları, YDS-e-YDS-TOEFL iBT-CAE-CPE sınavlarından belirlenen puanları almış olmaları gerekmektedir. 

Alınacak Kişi  Sayısı:  Uzman Yardımcısı  (40  kişi)  

Çalışma Şekli:  Tam  zamanlı  /  Kadrolu 

Çalışma  Yeri:   İstanbul  ve Ankara –  Bilişim  Teknolojileri  Genel  Müdürlüğü –  Ödeme Sistemleri  ve Finansal  Teknolojiler  Genel  Müdürlüğü   –  Veri  Yönetişimi  ve  İstatistik  Genel  Müdürlüğü         

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.  
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak.  
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.  
 • Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.  
 • Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak. 
 • 01.01.1987  ve daha sonra doğmuş olmak.   
 • 01.01.2019  tarihinden  sonra  yapılan  Türkiye  Cumhuriyet  Merkez  Bankası  işe  alım  sınavlarının  komisyon mülakatı  aşamasında  elenmemiş olmak. 
 • En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği programlarında lisans eğitimini tamamlamış olmak.  
 • 01.01.2018 tarihinden sonra yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından en az 84 puan veya Cambridge C1 Advanced sınavından (CAE) B ve üzeri veya Cambridge C2 Proficiency sınavından (CPE) C ve üzeri almış olmak. 

Genel yetenek sınavı test yöntemiyle yapılacaktır. Genel yetenek sınav puanına göre yapılacak olan sıralama sonucunda ilk 480 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır. 

Yazılı meslek sınavı klasik yöntemle yapılacaktır.  Sınav, aşağıdaki konuların her birinden birer soru olmak üzere toplam on iki sorudan oluşacaktır. Adayların ortak konulardan tüm sorulara, seçmeli konulardan ise seçtikleri iki soruya cevap vermeleri gerekecektir. Ortak soruların her birinin ağırlığı %10, seçmeli soruların her birinin ağırlığı ise %25 olacaktır. 

Ortak Konu Başlıkları (Ağırlık %50) 

 1. İşletim Sistemleri  
 2. Veri Yapıları ve Algoritmalar 
 3.  Sistem Geliştirme ve Modelleme 
 4. Veri Tabanı Sistemleri  
 5. SQL Sorgulama  

Seçmeli Konu Başlıkları (Ağırlık %50)  

 1. Yazılım Geliştirme  
 2. Siber Güvenlik  
 3. Bilgisayar Ağları ve Sistem Yönetimi  
 4. Büyük Veri, 
 5. Dağıtık Veri İşleme Analizi   
 6. Veri Mühendisliği  
 7. Makine Öğrenmesi 
 8. Konteyner Tabanlı Sanallaştırma 
 9. Yazılı meslek sınavı 50 puan ve üzerinde olan ilk 160 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) komisyon mülakatına çağrılacaktır. 

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır. 

Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır. 

Komisyon mülakatı sonucunda asil olarak belirlenen adaylardan göreve başlamayanların veya herhangi bir sebeple Bankadaki görevinden ayrılanların olması halinde, yerlerine atama yapılabilmesini teminen, mülakat puanı 70 puanın üstünde olmak şartıyla aday başarı sıralamasına göre 10 aday 01.04.2022 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yedek olarak belirlenecektir. 

Başvurular, 08.09.2021 tarihinden 04.10.2021 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. 

Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.  

 1. Fotoğraf 
 2. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi 
 3. Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS, TOEFL iBT, CAE veya CPE)
 4. Özgeçmiş 
Avatar of Kariyer İSG

Kariyer İSG

NİG Akademi, iş hayatını verimliliğe çevirecek anlayışı hayata geçirmek için 38 Eğitmen ile tüm imkanlarını kullanarak hizmetinizde... İnsan emeği tüm değerlerin üstündedir. Çalışan, çalışma koşulları, çevre ve insan duyarlılığı, ürün ve hizmet standartlarıyla bir bütündür. Bu bütünün sürdürülebilir olmasının arkasında insana ve insan sağlığına verilen önem yapmaktadır

Yorum Yap