Milli Savunma bakanlığı 57 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Milli Savunma bakanlığı 57 sözleşmeli bilişim personeli alacak

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ TEMİNİ SINAV DUYURUSU

1. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

(a) Milli Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 57 (elli yedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini yapılacaktır.

(b) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler. Birden fazla seçim yapan ya da seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

(c) Temin süreci başvuru, kayıt kabul, sözlü sınav, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

(ç) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

(d) Adaylar başvuru şartlarında istenen; bilgi ve belgeleri (sertifika, mesleki deneyimi gösterir belge, SGK hizmet dökümü,) “Diğer Bilgi ve Belgeler” ekranından sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerin tam ve okunaklı yüklenip yüklenmediğinin kontrolünü “belge görüntüle” butonuna basarak yapabilecektir. Son başvuru tarihine kadar belgelerini sisteme yüklemeyen veya okunaksız ve eksik yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

(e) Bakanlık gerek gördüğü takdirde uygulama sınavı yapabilecek ve bu duyuruda yer alan kurallar, duyurunun yayım tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

(f) Adaylar Sınav Başvuru Şartları başlığı altında bulunan Genel Şartlardan (b) ve (c) bendinde belirtilen Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgelerini, diplomalarını ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Eşdeğerliği kabul edilen veya uluslararası geçerliliği bulunan belgelerini “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

(g) Son başvuru tarihinden sonra sisteme yüklenen veya postayla gönderilen belgeler işleme alınmayacaktır.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

(b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği, elektronik haberleşme mühendisliği, bilgisayar bilimleri bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

(c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

(ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSS P3 puan türünden puan almış olmak. (2022 ve 2023 yıllarında yapılan KPSS P3 puan türünden puanı bulunmayan adayların KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir.)

(d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak ve mesleki tecrübeye sahip olduğunu gösterir belgeyi sisteme yüklemiş olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak, 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde, sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

(e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

(f) Sağlık Kurulu raporu almak,

(g) Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak,

(ğ) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(h) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,

B- ÖZEL ŞARTLAR

a. Tercihen genel Şartlarda bildirilen bölümlerden herhangi birinden yüksek lisans/doktora yapmış olmak,

b. Tercihen YDS veya Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi sınavlardan;

1- Aylık brüt sözleşme ücretinin 2 katına kadar olan branşlar için 75 ve üzeri

2- Aylık brüt sözleşme ücretinin 3 katına kadar olan branşlar için 80 ve üzeri

3- Aylık brüt sözleşme ücretinin 4 katına kadar olan branşlar için 85 ve üzeri puan almış olmak.

1. Ağ (Network) Yönetim Uzmanı (1)

(2 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a. Genel Şartlarda bildirilen bölümlerden herhangi birinden mezun olmak,

b. Bilgi işlem birimlerinde; omurga ve kenar ağ anahtarı, ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir altyapıda en az 3 (üç) yıl ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak çalıştığını belgelemek,

c. Kritik ağ ve güvenlik sistemlerini analiz edebilecek, sistemin iyileştirilmesinde önerilerde bulunabilecek tecrübeye sahip olmak,

ç. Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında tecrübeli olmak,

d. Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb konusunda bilgi, istek ve tecrübe sahibi olmak,

e. Radius ve TACACS kurulum ve yapılandırma tecrübesine sahip olmak,

f. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g. Veri Merkezi taşıması ve tasarımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ. Ağ izleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu ve yönetimi konularında tecrübeye sahip olmak,

h. NAC kurulumu ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

ı. Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i. CCNP Cisco Certified Network Professional sertifikasına sahip olmak.

2. Ağ (Network) Yönetim Uzmanı (2)

(1 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katına Kadar)

a. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b. Bilgi işlem birimlerinde; omurga ve kenar ağ anahtarı, ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir altyapıda en az 5 (beş) yıl ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak çalıştığını belgelemek,

c. En az 2000 Switch kapasiteli ve en az 10000 kullanıcılı ağ yapısını tecrübe şartları kapsamında yönetmiş olmak ve belgelemek,

ç. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen araçların kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d. Kritik ağ ve güvenlik sistemlerini analiz edebilecek, sistemin iyileştirilmesinde önerilerde bulunabilecek tecrübeye sahip olmak,

e. Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında tecrübeli olmak,

f. Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb konusunda bilgi, istek ve tecrübe sahibi olmak,

g. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802 lx teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ. Veri Merkezi taşıması ve tasarımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı. CCNP Cisco Certified Network Professional sertifikasına sahip olmak,

Tercihen:

HCNP Routing and Switching sertifikasına sahip olmak.

3. Kıdemli Ağ (Network) Yönetim Uzmanı

(1 Personel Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 4 Katına Kadar)

a. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği mezunu olmak,

b. Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri için bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

c. Geniş Alan Ağı (WAN) yönetimi konusunda ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,

ç. En az 4000 Switch kapasiteli ve en az 15000 kullanıcılı ağ yapısını tecrübe şartları kapsamında yönetmiş olmak ve belgelemek.

d. En az 3 (üç) üreticinin ağ cihazları ile çalışmış olmak,

e. MPLS, Noktadan Noktaya Devre WAN, SDWAN teknolojilerinde ileri seviyede tecrübeye sahip olmak,

f. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802 lx teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

g. Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgi, istek ve tecrübe sahibi olmak,

ğ. CCNP Cisco Certified Network Professional ,CCNP Data Center, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider, Cisco Certified Design Professional CCDP, sertifikalarından en az ikisine sahip olmak,

h. Veri Merkezi taşıması ve İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma Merkezi ağ yapıları tasarımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı. Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, Web Gateway, E-mail Gateway, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

Tercihen:

a. CEH – Certifıed Ethical Hackcer sertifikasına sahip olmak,

b. Ağ izleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu ve yönetimi konularında tecrübeye sahip olmak,

c. NAC kurulumu ve yönetiminde ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,

ç. Teknik şartname oluşturma konusunda ileri seviyede tecrübeye sahip olmak,

d. Kritik ağ ve güvenlik sistemlerini analiz edebilecek, sistemin iyileştirilmesinde önerilerde bulunabilecek ileri seviyede tecrübeye sahip olmak,

e. Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında ileri seviyede tecrübeli olmak,

f. Huawei Certified ICT Professional (HCIP) konularında ileri seviyede tecrübeli olmak.

4. Ağ ve Güvenlik Uzmanı

(1 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a. Genel Şartlarda bildirilen bölümlerden herhangi birinden mezun olmak,

b. Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM, EDR, E-mail Gateway ve DBF gibi güvenlik ürünlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

c. Bilgi İşlem Merkezinde en az 3 (üç) yıl süre ile ağ ve güvenlik alanında aktif olarak çalıştığını belgelemek,

ç. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Sanal Özel Ağ (VPN) konularında bilgi sahibi olmak,

d. Microsoft ve açık kaynak kodlu (Linux, Unix vb.) işletim sistemleri ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak,

e. Güvenlik teknolojilerinin seçimi, uygulanması ve yönetimi hakkında deneyimli olmak,

f. Web ve uygulama sunucusu yazılımları ile veri tabanı güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

g. Firewall prensipleri ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen:

a. Daha önce en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir Bilgi İşlem Merkezinde ağ ve güvenlik alanında aktif olarak çalışmış olmak,

b. Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

c. CCNA sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

ç. Siber Güvenlik alanında teknik ve idari eğitim planlamaları konusunda bilgi sahibi olmak,

d. En az bir firewall ürününün sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

5. Kıdemli Ağ ve Güvenlik Uzmanı

(1 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katına Kadar)

a. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b. Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM, EDR, E-mail Gateway ve DBF gibi güvenlik ürünlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

c. Daha önce en az 3000 aktif kullanıcıya sahip bir Bilgi İşlem Merkezinde en az 5 (beş) yıl süre ile ağ ve güvenlik alanında aktif olarak çalıştığını belgelemek,

ç. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Sanal Özel Ağ (VPN) konularında bilgi sahibi olmak,

d. Microsoft ve açık kaynak kodlu (Linux, Unix vb.) işletim sistemleri ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak,

e. Güvenlik teknolojilerinin seçimi, uygulanması ve yönetimi hakkında deneyimli olmak,

f. Web ve uygulama sunucusu yazılımları ile veri tabanı güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

g. CCNA sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

ğ. En az bir firewall ürününün sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

h. Ağ güvenliğinde sorun çözme, performans artırımı, log inceleme konularında tecrübe sahibi olmak.

Tercihen:

a. Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

b. CCNP sertifikasına sahip olmak,

c. Siber Güvenlik alanında teknik ve idari eğitim planlamaları konusunda bilgi sahibi olmak,

6. Android Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı

(1 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a. Genel Şartlarda bildirilen bölümlerden herhangi birinden mezun olmak,

b. Android Yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

c. Java ve Kotlin konularına hakim olmak,

ç. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi protokolleri ve Android Networking konularına hakim olmak,

d. Android frameworkleri ve API’leri konularında bilgi sahibi olmak,

e. Android işletim sisteminde Push Notification, Firebase, SQLite, Realm konularında bilgi sahibi olmak,

f. Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde mobil ortama aktarabilmek,

g. Nesne tabanlı tasarım ve programlama, yazılım tasarım kalıpları konularında bilgi sahibi olmak,

ğ. Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (TFS, GIT, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bu araçlardan en az birini kullanmış olmak.

h. Yaygın olarak kullanılan mobil yazılım geliştirme desenleri (MVC, MVP, MVVM vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,

Tercihen:

a. Hibrit (Cross) Platform, Flutter veya React Native konularında bilgi sahibi olmak,

b. DevOps, CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

c. Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

7. IOS Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı

(1 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a. Genel Şartlarda bildirilen bölümlerden herhangi birinden mezun olmak,

b. iOS Platformlar için yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

c. Objective C ve Swift programlama dillerine hakim olmak,

ç. Swift UI geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

d. CocoaPods konusunda bilgi sahibi olmak,

e. UIKit ve Core Frameworklere hakim olmak,

f. Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Mobil Tasarım Desenleri (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak,

g. Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde mobil ortama aktarabilmek,

ğ. Mobil uygulama geliştirme yaşam döngüsünü bilmek,

h. Yazılım geliştirme metodolojileri konusunda bilgi sahibi ve deneyimli olmak,

ı. Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (TFS, GIT, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bu araçlardan en az birini kullanmış olmak,

i. Yaygın olarak kullanılan mobil yazılım geliştirme desenleri (MVC, MVP, MVVM vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak.

Tercihen:

a. Hibrit (Cross) Platform, Flutter veya React Native konularında bilgi sahibi olmak,

b. DevOps, CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

c. Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

8. İş Analist Uzmanı

(4 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a. Genel Şartlarda bildirilen bölümlerden herhangi birinden mezun olmak,

b. Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) konusunda kurulum, yapılandırma, bakım, izleme, yönetim ve sorun çözümleri alanında en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

c. Sunucularda çıkabilecek sorunları tespit etme ve giderme konusunda tecrübe sahibi olmak,

ç. Sunuculardaki işletim sistemi, yazılım ve donanım güncellemeleri ve dokümantasyonu hakkında tecrübe sahibi olmak,

d. Sunucu tabanlı arızaların tespiti, raporlanması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

e. MCSA: Microsoft Certified Solutions Associate sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

Tercihen:

a. Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022) ve bu işletim sistemleri vasıtasıyla sunulan ADDS, DNS, DHCP, Hyper-V, IIS, KMS, CA, WSUS, Exchange ve Skype for Business servislerinin tasarım, kurulum yapılandırma, yönetim, bakım, izleme, başarım arttırma ve sorun çözümleri üzerine tecrübe sahibi olmak,

b. Veri depolama teknolojileri ve protokolleri (RAID, veri tekilleştirme, Thin/Thick Provisioning, FC, CIFS, NFS ve iSCSI protokolleri vb.), DellEMC, Netapp veya HPE veri depolama ve yedekleme sistemlerinin yönetimi, SAN anahtarlama ürünlerinin yönetimi, yüksek erişilebilirlik ve iş sürekliliğine yönelik bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c. MCITP: Microsoft Certified IT Professional sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

ç. MCT: Microsoft Certified Technology Specialist sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

d. Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak,

e. Linux işletim sistemlerinde scripting (bash, csh, vb.) bilgi ve tecrübesine sahibi olmak,

f. Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

g. Tedarik süreçlerine (ihtiyaç tanımlama dokümanı hazırlama, teknik şartname hazırlama vb.) hakim olmak.

9. Java Yazılım Uzmanı

(6 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a. Genel Şartlarda bildirilen bölümlerden herhangi birinden mezun olmak,

b. Java programlama dilinde en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek,

c. Nesne yönelimli programlamaya hakim olmak,

ç. Java EE teknolojilerinde bilgili ve deneyimli olmak,

d. Entegre geliştirme ortamları (IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans, vb.), raporlama yazılımları (JasperReports, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,

e. Oracle, PostgreSQL ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,

f. Spring Framework ve ORM teknolojileri üzerinde bilgili ve deneyimli olmak,

g. Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konularında çalışmış olmak,

ğ. Uygulama sunucuları (Weblogic, Tomcat vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

Tercihen:

a. Sürekli entegrasyon araçları (Teamcity, Jenkins vb.), proje takibi ve planlama yazılımları (Jira,Trello, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,

b. Java teknolojileri ile ilgili Eğitim, Katılım veya Uzmanlık Sertifikalarından (Java SE, Java EE) herhangi birine sahip olmak,

c. SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,

ç. Angular, React, Vue teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. Siber Güvenlik Uzmanı

(1 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katına Kadar)

a. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b. Siber güvenlik alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

c. Güvenlik Olayları Yönetim Sistemi (SIEM) yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl deneyimli olduğunu belgelemek,

ç. Siber olay müdahale süreçlerinde tecrübeli olmak,

d. Log Analizi eğitimi almış olduğunu belgelemek,

e. Zafiyet Değerlendirme deneyimine sahip olmak,

f. Saldırı analizi ve olayların çözümlemesini yapabilmek,

g. Siber tehditler ve zafiyetler hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ. Denetleme ve kayıt alma (logging) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

Tercihen:

a. Siber Operasyon Merkezi Uzmanı olarak aşağıdaki sertifikasyonlardan en az birine sahip olmak. İlgili uzmanlığın daha üst seviye sertifikasyonları da kabul edilecektir.

(1) GIAC Continuous Monitoring Certification (GMON)

(2) GIAC Certified Detection Analyst (GCDA)

b. Sızma Testi teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak,

c. Ağ güvenliği konularında (kriptolama, güvenlik duvarları, NAC, IPS/IDS, kimlik doğrulama, erişim kontrol listeleri vb.) bilgi sahibi olmak,

ç. TCP/IP, ağ bilgisi, portlar, protokoller ve ağ güvenlik metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d. DNS, e-posta, örün servisi, FTP sunucu, DHCP sunucu, güvenlik duvarı, SNMP, Radius kimlik doğrulama ve kayıt alma (logging) hakkında bilgi sahibi olmak,

e. Risk yönetimi süreçleri (risk değerlemesi ve azaltılması vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

f. Siber güvenlik ve mahremiyet ile ilgili yasalar, düzenlemeler ve etik kurallar hakkında bilgi sahibi olmak,

g. Unix/Linux, IOS, Android ve Windows başta olmak üzere işletim sistemleri sistem yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.

11. Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı

(1 Personel Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 4 Katına Kadar)

a. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b. Antivirüs, antispam, güvenlik duvarı, örün uygulama güvenlik duvarı (Web Application Firewall- WAF), Saldırı Tespit Sistemi (Intrusion Detection System-IDS), Saldırı Koruma Sistemi (Intrusion Prevention System-IPS), içerik filtreleme ve e-posta güvenliği konularında en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

c. Güvenlik Operasyon Merkezi/Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (Security Operations Center-SOC) kurulumu ve yönetiminde tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,

ç. Siber olay müdahale süreçlerinde tecrübeli olmak,

d. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda bilgi sahibi olmak,

e. Zafiyet Değerlendirme deneyimine sahip olmak.

Tercihen:

a. Açık Örün Uygulama Güvenlik Projesi (Open Web Application Security Project-OWASP) araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

b. Microsoft ve açık kaynak kodlu (Linux, Unix vb.) işletim sistemleri ve güvenliği konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,

c. Güvenlik teknolojilerinin seçimi, uygulanması ve yönetimi hakkında deneyimli olmak,

ç. Merkezi iz kaydı (log) analizi konusunda tecrübeli olmak,

d. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda bilgi sahibi olmak,

e. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Sanal Özel Ağ (VPN) konularında bilgi sahibi olmak,

f. Web ve uygulama sunucusu yazılımları ile veri tabanı güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

g. Zararlı yazılım analizi konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ. E-posta üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar konusunda bilgi sahibi olmak,

h. Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

12. Siber Operasyon Merkezi Uzmanı

(2 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a. Genel Şartlarda bildirilen bölümlerden herhangi birinden mezun olmak,

b. Siber güvenlik alanında en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

c. Siber olay müdahale süreçlerinde tecrübeli olmak,

ç. Olay Korelasyon ve Analiz konularında deneyimli olmak,

d. Saldırı analizi ve olayların çözümlemesini yapabilmek,

Tercihen:

a. Siber Operasyon Merkezi Uzmanı olarak aşağıdaki sertifikasyonlardan en az birine sahip olmak. İlgili uzmanlığın daha üst seviye sertifikasyonları da kabul edilecektir,

(1) GIAC Continuous Monitoring Certification (GMON)

(2) GIAC Certified Detection Analyst (GCDA)

(3) GIAC Certified Enterprise Defender (GCED)

(4) Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

(5) Certified Information Systems Auditor (CISA)

(6) CCNA Cyber Ops,

(7) Certified Ethical Hacker (CEH)

b. Sızma Testi teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak,

c. Ağ güvenliği konularında (kriptolama, güvenlik duvarları, NAC, IPS/IDS, kimlik doğrulama, erişim kontrol listeleri vb.) bilgi sahibi olmak,

ç. TCP/IP, ağ bilgisi, portlar, protokoller ve ağ güvenlik metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d. DNS, e-posta, örün servisi, FTP sunucu, DHCP sunucu, güvenlik duvarı, SNMP, Radius kimlik doğrulama ve kayıt alma (logging) hakkında bilgi sahibi olmak,

e. Risk yönetimi süreçleri (risk değerlemesi ve azaltılması vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

f. Siber güvenlik ve mahremiyet ile ilgili yasalar, düzenlemeler ve etik kurallar hakkında bilgi sahibi olmak,

g. Veri yedekleme ve kurtarma hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ. Unix/Linux, IOS, Android ve Windows başta olmak üzere işletim sistemleri sistem yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak

h. Temel yazılım programları (veri depolama, yedekleme, veritabanı uygulamaları vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

ı. Kriptolama algoritmaları ve siber kabiliyetler ve araçlar (SSL, PGP vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

13. Sistem Uzmanı

(9 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a. Genel Şartlarda bildirilen bölümlerden herhangi birinden mezun olmak,

b. Sistem yönetimi alanında en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

c. En az 7000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022) ve bu işletim sistemleri vasıtasıyla sunulan AD, DNS, DHCP, Hyper-V ve Exchange servislerinin tasarım, kurulum yapılandırma, yönetim, bakım, izleme ve sorun çözümleri üzerine tecrübe sahibi olmak,

ç. Microsoft Exchange Server kurulumu, yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d. AD, DHCP, DNS ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,

e. VMware, HyperV ve Red Hat sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim bilgisine sahip olmak,

f. Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) konusunda kurulum, yapılandırma, bakım, izleme, yönetim ve sorun çözümleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

ğ. Sunucularda çıkabilecek açıklıkları tespit etme ve giderme konusunda tecrübe sahibi olmak,

h. Sunuculardaki işletim sistemi, yazılım ve donanım güncellemeleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

ı. Sunucu tabanlı saldırıların tespiti, raporlanması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

i. Veri depolama teknolojileri ve protokolleri (RAID, veri tekilleştirme vb.),

j. DellEMC, Netapp veya HPE veri depolama ve yedekleme sistemlerinin yönetimi ve iş sürekliliğine yönelik bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k.Linux işletim sistemlerinde scripting (bash, csh, vb.) bilgi sahibi olmak,

l. Düzenli olarak raporlama yapmak ve dokümantasyona önem vermek.

14. Yapay Zeka Uzmanı

(1 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b. En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak ve bunu belgelemek,

c. Yapay zeka teknolojileri üzerinde en az 2 (iki) yıl çalışmış, proje geliştirmiş olmak ve bunu belgelemek,

ç. Makine öğrenmesi (Machine Learning) ve Derin Öğrenme (Deep Learing) teknolojilerinde proje geliştirmiş olmak,

d. Makine öğrenmesi, Derin öğrenme ve Tahminleme modelleri konusunda veri hazırlaması, etiketlenmesi, model eğitilmesi ve test edilmesi alanlarında deneyim sahibi olmak,

e. Yapay Zeka projelerinde algoritma geliştirme yeteneğine sahip olmak,

f. Büyük veri teknolojileriyle çalışmış olmak, toplanan verilerin bir örüntü ya da anlam içerip içermediğinin analizini yapabilmek,

g. Scala, C, C++, R, Kafka ve Python dillerinin bir ya da birkaçında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,

ğ. SQL ve veri modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak.

Tercihen:

a.Derin Pekiştirmeli Öğrenme algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak,

b. NLP algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

15. Kıdemli Sistem Uzmanı

(1 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katına Kadar)

a. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b. En az 5 (beş) yıl sistem uzmanı/yöneticisi olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

c. 7000 kullanıcılı sistem merkezlerinde LINUX (Tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (Admin) olarak tecrübe sahibi olmak,

ç. Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemleri ve Yazılımları kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d. AD, DHCP, DNS ve benzeri sistem servisleri kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. Hyper-V, Vmware, KVM tabanlı sunucu sanallaştırma, yapılandırma alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve yönetim pozisyonunda çalışmış olmak,

f. Linux sunucu işletim sistemlerinin (RHEL) kurulum, yapılandırma, sıkılaştırma, izleme ve sorun çözümleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

g. Yüksek ölçekli depolama ve disk sistemlerinin (Storage Area Network) yönetimi, yapılandırılması ve yönetim süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,

ğ. Sunucu donanımlarının LINUX’ta yapılandırması (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında tecrübe sahip olmak,

h. Linux paket yönetim sistemlerine (DPKG, RPM) hakim, tercihen RED Hat Satellite platformu hakkında tecrübe sahibi olmak,

ı. ESXI yükseltme güncelleme ve yamaların geçilmesini sağlamak, LUN atanması, ağ tanımlanması, server/datastore migration konularında tecrübeli olmak,

i. Unix / Linux işletim sistemleri ve türevlerinde (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux, CentOS) kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kurtarma, kapasite planlama, yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı, Performance Tuning and Monitoring konusunda Vmware Vrealize Operation Manager kurulumu ve optimizasyonu konularında deneyim sahibi olmak,

j.Düzenli olarak raporlama yapmak ve dokümantasyona önem vermek.

16. Kurumsal Yazılım Mimarı

(2 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katına Kadar)

a. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştığını belgelemek,

c. Proje yönetim araçlarından (Jira, TFS vb.) en az birinde bilgi sahibi olduğunu belgelemek,

ç. Yazılım geliştirme süreçleri, Agile metodolojisi ve Scrum yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

d. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) süreçlerinde bilgi sahibi olmak,

e. Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında bilgi sahibi olmak,

f. Güvenli Yazılım Geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

g. Deployment konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ. Nesne temelli (Object Oriented) temelli, çok katmanlı uygulama geliştirme ve ilişkisel veri tabanları konusunda deneyimli olduğunu belgelemek.

Tercihen:

PMP ve/veya Scrum Master sertifikalarına sahip olmak.

17. Proje Yöneticisi (1)

(4 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a. Genel Şartlarda bildirilen bölümlerden herhangi birinden mezun olmak,

b. Proje yönetimi süreçlerinde en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek,

c. Proje yönetim metodolojilerine hakim olmak,

ç. Proje yönetimi için kullanılan yazılımlarda deneyimli (MS Project, JIRA vb.)olmak,

d. Proje yönetim sürecinde tüm paydaşlar ile koordineli çalışabilecek, projenin amacına, kapsamına, bütçesine ve planına uygun olacak şekilde yürütülmesinde, sunum ve raporlarının hazırlanmasında görev alabilecek bilgiye sahip olmak,

e. Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirebilecek bilgiye sahip olmak,

f. Koordinasyon becerisi yüksek, proje çalışmalarına ve takım çalışmasına yatkın olmak,

g.Proje metriklerinin toplanması, hesaplanması, analiz edilmesi ve raporlanması konularında görev alabilecek bilgiye sahip olmak.

Tercihen:

a. PMP veya Prince2 eğitimi almış ve/veya sertifika sahibi olmak,

b.Sözleşme Yönetimi, Kalite Yönetimi, Konfigürasyon Yönetimi konularında bilgili olmak,

c.Tedarik süreçlerine (ihtiyaç tanımlama dokümanı hazırlama, teknik şartname hazırlama vb.) hakim olmak.

18. Proje Yöneticisi (2)

(1 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katına Kadar)

a. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b. Project Management Professional (PMP) veya Projects in Controlled Environments (PRINCE2) sertifikasına sahip olduğunu veya Proje Yönetimi eğitimi almış olduğunu belgelemek,

c. Proje yönetim metodolojilerine hakim olmak,

ç. Proje yönetimi için kullanılan yazılımlarda deneyimli (MS Project, JIRA vb.)olmak,

d. Proje yönetim sürecinde tüm paydaşlar ile koordineli çalışarak projenin amaç, kapsamına, bütçesine ve planına uygun olacak şekilde projelerin yürütülmesinde, sunum ve raporlarının hazırlanmasında çalışabilecek,

e. Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirebilecek olmak,

f. Koordinasyon becerisi yüksek, proje çalışmalarına ve takım çalışmasına yatkın olmak,

g. Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kuvvetli olması analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

ğ. Proje metriklerinin toplanması, hesaplanması, analiz edilmesi ve raporlanması konularında görev alabilecek olmak,

h. Yazılım süreçleri ve yaşam döngüleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

ı. Büyük ölçekli kurum veya kuruluşlarda proje yönetim deneyimine sahip olmak,

i. En az 5 (beş) yıl yazılım projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 3 (üç) yılını proje yöneticisi olarak çalışmış olmak.

j. Agile Proje yönetimi ve Scrum metodolojisi eğitimleri almış olmak ve bunu belgelemek,

k. Süreç yönetimi eğitimi almış olmak ve bunu belgelemek,

l. ITIL4 Foundation eğitimi almış olmak ve bunu belgelemek,

Tercihen:

a. PMP veya Prince2 eğitimi almış ve/veya sertifika sahibi olmak,

b. Sözleşme Yönetimi, Kalite Yönetimi, Konfigürasyon Yönetimi konularında bilgili olmak,

c. Tedarik süreçlerine (ihtiyaç tanımlama dokümanı hazırlama, teknik şartname hazırlama vb.) hakim olmak.

d. Savunma Sanayii projelerinde görev almış olmak.

19. Sistem Çözüm Mimarı

(1 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katına Kadar)

a. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, en az 5 (beş) yıl sistem yöneticisi olarak görev yapmış olmak ve bunu belgelendirmek,

c. Veri depolama sistemleri (DellEMC, IBM, Huawei, Netapp, Hitachi, Fujitsu) ürünlerinin en az birinde ve SAN anahtar sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç. Microsoft Exchange, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active Directory (Aktif Dizin), DNS, DHCP, NTP, File Server, Certification Authority, KMS, FTP, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, cluster (kümeleme), güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübelerine sahip olmak ve bunu belgelemek,

d. Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware, HyperV veya KVM tabanlı sunucu sanallaştırma platformlarından herhangi birinde kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelemek,

e. Microsoft Windows Sunucularında (2016 ve sonrası) bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,

f. Unix / Linux işletim sistemleri ve türevlerinde (Pardus, AIX, Red Hat, Suse Linux, CentOS, ) kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kurtarma, kapasite planlama, log inceleme, güvenlik ve bakımı ile yapılandırılması konularında tecrübe sahibi olmak,

g. Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma sistemlerinde (Linux ve Microsoft Windows Server) ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ. Analitik, kök-neden analizi yapabilecek olup sistem yazılımları ve Script Language (Bash, Shell) konusunda tecrübe sahibi olmak,

h. Sistem güvenliği ve güvenlik ürünleri ile ilgili tecrübe ve bilgi sahibi olmak,

ı. Mail Gateway ürünlerinden en az 2 farklı üreticinin ürünleri ile çalışmış olmak.

Tercihen:

a. Microsoft Certified System Associate (MCSA),

b. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE),

c. Red Hat Certified System Administrator (RHCSA),

ç. Red Hat Certified Engineer (RHCE),

d. Cisco Certificated Network Associate (CCNA),

e. Huawei Certificated ICT Expert (HCIE) sertifikalarından en az birine sahip olmak.

20. Sızma Testi Uzmanı

(1 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a. Genel Şartlarda bildirilen bölümlerden herhangi birinden mezun olmak,

b. Sızma testi uzmanlığı alanında en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

c. Sızma testi metodolojileri ve raporlama yöntemleri hakkında deneyimli olmak,

ç. Nmap, Wireshark, Nessus, NeXpose, Metasploit, AppScan, Weblnspect, Burp Suite, Acunetix, NetSparker, Core lmpact, Cobalt Strike sızma testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçlarının en az üçünde deneyimli olmak,

d. Ağ güvenliği konularında (kriptolama, güvenlik duvarları, NAC, IPS/IDS, kimlik doğrulama, erişim kontrol listeleri vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. Örün uygulamaları ve ağ güvenlik testleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen:

a. Sızma Testi Uzmanı olarak aşağıdaki sertifikasyonlardan en az birine sahip olmak. İlgili uzmanlığın daha üst seviye sertifikasyonları da kabul edilecektir,

(1) Offensive-Security Certified Expert (OSCE)

(2) Elearn Security Certified Professional Penetration Tester (eCPPT)

(3) Elearn Security Certified Web Application Penetration Tester (eCWPT)

(4) GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)EC-Council Certified Security Analyst (ECSA )

(5) Licensed Penetration Tester (LPT)

(6) Certified Security Testing Associate (CSTA)

(7) Certified Penetration Testing Engineer (CPTE)

(8) Certified Professional Technical Communicator (CPTC)

(9) GIAC Penetration Tester (GPEN)

b. Python, Perl, Ruby, Power Shell, Bash veya C++ programlama dillerinin en az birisinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c. Offensive-Security Certified Professional (OSCP) sertifikasına sahip olmak,

ç. Sızma testi etik kuralları, kurum kuralları ve ulusal kurallar hakkında bilgi sahibi olmak ve kurallara uymak. Bu doğrultuda test yapılan kurumun “güvenliğine”, “bütünlüğüne” ve “gizliliğine” her daim önem vermek,

d. Güvenlik açıklıklarının iş süreçlerine etkisini değerlendirebilmek,

e. TCP/IP, ağ bilgisi, portlar ve protokoller konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. Ağ topolojisi ve yönlendirme protokolleri hakkında bilgi sahibi olmak,

g. Unix/Linux ve Windows işletim sistemi yapıları ve çalışması (işlem yönetimi, dizin yapısı, kurulu uygulamalar vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

21. Veri Bilimi Uzmanı

(1 Personel Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a. Genel Şartlarda bildirilen bölümlerden herhangi birinden mezun olmak,

b. Veri bilimi üzerine en az 3 (üç) yıl çalışmış, proje geliştirmiş olmak ve bunu belgelemek,

c. Veri madenciliği konusunda yetkin bilgi sahibi olmak,

ç. Yapay Zeka projelerinde algoritma geliştirme yeteneğine sahip olmak,

d. Büyük veri teknolojileriyle çalışmış olmak, toplanan verilerin bir örüntü ya da anlam içerip içermediğinin analizini yapabilmek,

e. Gelen verinin yapısını çözmek ve verinin ne ifade ettiğini doğru kavramak,

f. Verideki eksikleri tespit etmek,

g. Çözmesi istenilen problem doğrultusunda veriyi şekillendirmek,

ğ. Kümeleyici ve sınıflandırıcı çözümler üretmek ve veri analiz süreçleri geliştirmek,

h. Görselleştirme tekniklerini kullanarak çalışma,

ı. İstatistiksel araştırma modelleri belirlemek,

Tercihen:

a. İş zekası ürünlerinden biri ile proje geliştirmiş olmak,

b. İş zeka analizlerine yönelik periyodik raporlar oluşturmak.

22. Veritabanı ve İş Zekası Uzmanı

(1 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a. Genel Şartlarda bildirilen bölümlerden herhangi birinden mezun olmak,

b. En az 7000 kullanıcılı sistemlerde, SQL Server veri tabanı yöneticisi ve İş Zekası ve Raporlama Uzmanı olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelemek,

c. Veritabanı yedekleme, Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç. T-SQL bilgisine sahip olmak,

d. MS SQL high availibility konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

f. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. Clustering, AlwaysOn, Mirroring, Log Shipping, Failover Cluster ve Replication teknolojilerde tecrübeli olmak,

ğ. Felaket Kurtarma (DR- Disaster Recovery) süreçlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h. Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı. Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak,

i. Microsoft SharePoint ve SQL Server Reporting Services konusunda tecrübeli olmak,

j. DAX, SQL,M Dili ve T-SQL bilgisine sahip olmak,

k. Microsoft Power BI kullanarak proje geliştirmiş olmak,

l. Dashboard geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.

23. Veri Tabanı Uzmanı-Oracle (1)

(1 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 4 Katına Kadar)

a. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b. En az 5 (beş) yıl veri tabanı yöneticiliği tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek,

c. Veri tabanı mimarisi ve tasarımı hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç. Veri tabanında performans ayarlaması (tuning) yapabilmek ve tecrübe sahibi olmak,

d. Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak (oluşabilecek tüm senaryolar için),

e. Linux tabanlı işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

f. Oracle RAC (Real Application Cluster) mimarisinde çalışan veri tabanı yönetim tecrübesine sahip olmak,

g. Farklı veri tabanı ortamlarından veri aktarımı konularında tecrübe sahip olmak,

ğ. Veri tabanında oluşabilecek problemlere proaktif çözüm üretebilecek nitelikte olmak,

h. Oracle veri tabanı yazılımı sürüm yükseltme yamalama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı. Linux tabanlı işletim sistemlerinde çalışan RAC, GRID ve ASM mimarisine sahip Oracle veri tabanı kurulumu ve konfigürasyonu yapabilmek,

i. Kurumsal veri güvenliği ve veri güvenliği yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. SQL analizi yaparak performans ve kaynak kullanımı optimizasyonu yapabilmek,

k. Veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda tecrübeli olmak,

l. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen:

a. PostgreSQL veri tabanı yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

b. En az Oracle 11g Oracle Certified Associate (OCA) veya daha üstü bir sertifikaya sahip olduğunu belgelemek,

c. MS SQL VTYS yönetim tecrübesine sahip olmak,

ç. ITSM ve ITIL süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

d. Oracle Exadata yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak,

e. Büyük veri sistemlerinin kurulumu, yapılandırılması ve veri tabanlarına entegrasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

24. Veri Tabanı Uzmanı-Oracle (2)

(2 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a. Genel Şartlarda bildirilen bölümlerden herhangi birinden mezun olmak,

b. En az 3 (üç) yıl veri tabanı yöneticiliği tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek,

c. Veri tabanı mimarisi ve tasarımı hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç. Veri tabanında performans ayarlaması (tuning) yapabilmek ve tecrübe sahibi olmak,

d. Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak (oluşabilecek tüm senaryolar için),

e. Linux tabanlı işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

f. Oracle RAC (Real Application Cluster) mimarisinde çalışan veri tabanı yönetim tecrübesine sahip olmak,

g. Farklı veri tabanı ortamlarından veri aktarımı konularında tecrübe sahip olmak,

ğ. Veri tabanında oluşabilecek problemlere proaktif çözüm üretebilecek nitelikte olmak,

h. Oracle veri tabanı yazılımı sürüm yükseltme yamalama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı. Linux tabanlı işletim sistemlerinde çalışan RAC, GRID ve ASM mimarisine sahip Oracle veri tabanı kurulumu ve konfigürasyonu yapabilmek,

i. Kurumsal veri güvenliği ve veri güvenliği yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. SQL analizi yaparak performans ve kaynak kullanımı optimizasyonu yapabilmek,

k. Veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda tecrübeli olmak,

l. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/ normalizasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen:

a. PostgreSQL veri tabanı yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

b. En az Oracle 11g Oracle Certified Associate (OCA) veya daha üstü bir sertifikaya sahip olduğunu belgelemek,

c. MS SQL VTYS yönetim tecrübesine sahip olmak,

ç. ITSM ve ITIL süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

d. Oracle Exadata yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak,

e. Büyük veri sistemlerinin kurulumu, yapılandırılması ve veri tabanlarına entegrasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

25. Veri Tabanı Uzmanı-(PostgreSQL) (1)

(2 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a. Genel Şartlarda bildirilen bölümlerden herhangi birinden mezun olmak,

b. Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde PostgreSQL veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

c. PostgreSQL Veri tabanı mimarisinin kurulumu, veri hizmetlerinin planlaması, modellemesi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu, problem çözümleri, veri tabanı güvenliğinin sağlanması hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç. Donanım ve ağ iş yükü dengelemenin yanı sıra, performans artırıcı veri tabanı düzenlemelerini ve yedekleme işlemleri (Backup/Recovery) yapabilmek,

d. Teknik konuları takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak,

e. İlişkisel veri tabanları konusunda bilgi sahibi olmak,

f. Windows ve Linux platformlarında PostgreSQL veritabanda çalışmış olmak,

g. High availability Clustering alanında çalışmış olmak,

Tercihen:

Replication ve Disaster Recovery konularında bilgi sahibi olmak, gerektiğinde bu sistemleri kurup çalıştırabilir yetenekte olmak.

26. Veri Tabanı Uzmanı-(PostgreSQL) (2)

(1 Personel-Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 4 Katına Kadar)

a. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b. Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 yıl, PostgreSQL veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

c. PostgreSQL Veri tabanı mimarisinin kurulumu, veri hizmetlerinin planlaması, modellemesi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu, problem çözümleri, veri tabanı migrasyonu, yedekleme ve yedekten geri dönme, veri tabanı güvenliğinin sağlanması hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç. Donanım ve ağ iş yükü dengelemenin yanı sıra, performans artırıcı veri tabanı düzenlemelerini ve yedekleme işlemleri (Backup/Recovery) yapabilmek,

d. Teknik konuları takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak,

e. İlişkisel veri tabanları konusunda bilgi sahibi olmak,

f. Windows ve Linux platformlarında PostgreSQL veritabanında çalışmış olmak,

g. High availability Clustering alanında çalışmış olmak,

ğ. Replication ve Disaster Recovery konularında bilgi sahibi olmak, gerektiğinde bu sistemleri kurup çalıştırabilir yetenekte olmak,

h. İleri seviyede performans izleme-iyileştirme ve SQL iyileştirme bilgilerine sahip olmak,

ı. Veri tabanları arasında veri aktarımı (ETL) süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,

i. İleri seviyede SQL, PL/PGSQL bilgisine sahip olmak,

j. Unix, Linux ve Bash script konularında iyi derecede bilgi sahibi olmak.

Tercihen:

a. Oracle veri tabanı yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

b. Oracle’dan PostgreSQL’e migrasyon konusunda deneyimli olmak,

c. Büyük veri ve hadoop konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

27. Web Önyüz Geliştirme Uzmanı

(1 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a. Genel Şartlarda bildirilen bölümlerden herhangi birinden mezun olmak,

b. En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olduğunu belgelemek,

c. Web önyüz geliştirme teknolojileri ile kurumsal projelerde çalışmış olduğunu belgelemek,

ç. Ajax, JQuery, Javascript, TypeScript, CSS3, HTML5 vb. web teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

d. Bootstrap kütüphanesi hakkında tecrübeli olmak,

e. UI/UX standartları, Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi sahibi olmak,

f. Web Sitesi performansı konusunda tecrübe sahibi olmak,

g. Tarayıcılar arası uyumluluk sorunları konusunda tecrübeli olmak,

ğ. Kullanıcı deneyimi ve mobil tasarım konularında bilgi sahibi olmak,

h. Erişilebilirlik, performans ve SEO konularında bilgi sahibi olmak.

Tercihen:

a. Angular, React, Vue teknolojilerinin herhangi birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b. Node.js hakkında bilgi sahibi olmak,

c. Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (TFS, SVN, CVS, GIT, Mercurial, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç. Photoshop vb. design toolları hakkında bilgi sahibi olmak,

d. Restful web servisleri, API, JSON/XML teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak.

28. Yazılım Analiz ve Tasarım Uzmanı

(1 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a. Genel Şartlarda bildirilen bölümlerden herhangi birinden mezun olmak,

b. En az 3 (üç) yıl yazılım süreç takip, analiz ve tasarım projelerinde görev yapmış olmak ve bunu belgelemek,

c. Süreç Yönetimi kapsamında iş analizi ve tasarımı yaparak ihtiyaç halinde yeni sistemler kuracak ve/veya mevcut sistemleri iyileştirerek daha verimli hale getirecek yeterliliğe sahip olmak,

ç. Analizi yapılması planlanan süreçler ve projelerde detaya inerek süreci öğrenecek, uygulayıcılar ile görüşme ve toplantılar yapacak ve en verimli süreci tasarlayabilmek için gerekli sistem analizini yapabilecek yeterlilikte olmak,

d. Süreçlerin devamlılığı ve gelişimi için prosedür, talimat ve yönetmelikleri hazırlayacak bilgiye sahip olmak,

e. Üretilen sürecin kalıcı ve aktarılabilir olmasına imkan sağlayacak dokümantasyon çalışmalarında bulunabilecek yeterliliğe sahip olmak,

f. Gereksinim toplantıları yapılması, fonksiyonel gereksinimlerin standartları ile analiz edilmesi ve dokümantasyonu, tasarlanan süreçlerin ürününe öğretilmesi, süreçlerin test edilmesi,

g. Fonksiyonel analiz/tasarım dokümantasyonunun hazırlanmasını sağlayacak bilgiye sahip olmak,

ğ. Sorumlu olduğu süreçlerin içerisinde ilgili ekipler ile koordinasyon içerisinde bulunacak ve yazılım geliştirme sürecine destek verebilmek,

h. Kurum hedefleri doğrultusunda sorumlu olduğu süreçler ile ilgili iyileştirme önerileri getirebilmek.

Tercihen:

a. JIRA programına hakim olmak,

b. Yazılımın süreç analizi, yazılım gereksinimi belirleme, dokümantasyon, test senaryoları geliştirme, test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme ve koordine etme konularında deneyim sahibi olmak,

c. Analitik yönü güçlü, sorgulayıcı, problem çözme yeteneği olan, iyi derecede planlama, organizasyon ve iş takibi becerisine sahip olmak,

ç. Teknolojik gelişmeleri takip ederek yeni yazılım geliştirme araçları ve yöntemleri hakkında kendini ve çalışma şeklini yenileyebilir olmak.

29. Yazılım (Asp.Net) Uzmanı (1)

(1 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katına Kadar)

a. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b. En az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak ve belgelemek,

c. Asp.Net MVC ve .Net Core ile geliştirilen kurumsal projelerde çalışmış olduğunu belgelemek,

ç. Asp.Net, Asp.Net MVC, Asp.Net Core MVC ve üzeri teknolojiler ile uygulama geliştirmiş olmak,

d. Çok katmanlı mimari, Micro Servis, Web API, Web Servis (SOAP, WCF, REST) ve Windows Servis teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. Ajax, JQuery, Javascript, TypeScript, CSS3, HTML5 vb. web teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

g. PostgreSQL ve diğer ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,

ğ. MongoDB ve ElasticSearch NoSQL veri tabanları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (TFS, GIT, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bu araçlardan en az birini kullanmış olmak.

Tercihen:

a. Angular, React, Vue teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b. Nesneye Yönelik prensipler, Test Güdümlü Programlama, Object Relational Mapping (ORM) çerçeveleri ve Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak,

c. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,

ç. Geniş ölçekli çok katmanlı sistem mimarisi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d. KendoUI kütüphanesi hakkında tecrübe sahibi olmak,

e. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

f. Veri tabanı tasarımı, optimizasyonu ve performans artırımı konusunda tecrübeli olmak.

30. Yazılım (Asp.Net) Uzmanı (2)

(4 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a. Genel Şartlarda bildirilen bölümlerden herhangi birinden mezun olmak,

b. En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olduğunu belgelemek,

c. Asp.Net ile geliştirilen kurumsal projelerde çalışmış olduğunu belgelemek,

ç. Asp.Net MVC ile uygulama geliştirmiş olmak,

d. Entity Framework 4.5 ve üzerinde uygulama geliştirmiş olmak,

e. Çok katmanlı mimari, Micro Servis, Web API, Web Servis (SOAP, WCF, REST) ve Windows Servis teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. Ajax, JQuery, Javascript, TypeScript, CSS3, HTML5 vb. web teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

ğ. PostgreSQL ve diğer ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,

h. Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (TFS, GIT, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bu araçlardan en az birini kullanmış olmak.

Tercihen:

a. Angular, React, Vue teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b. Nesneye Yönelik prensipler, Test Güdümlü Programlama, Object Relational Mapping (ORM) çerçeveleri ve Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak,

c. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,

ç. Geniş ölçekli çok katmanlı sistem mimarisi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 3. BAŞVURU ŞEKLİ

(a) Başvurular 09-24 Ekim 2023 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tradresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.

NOT:Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

4. SINAV TARİHİ VE YERİ

(a) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.

(b) Adayların belirttiği elektronik posta adresine elektronik posta veya cep telefonuna kısa mesaj (SMS) gönderilerek bilgilendirme yapılacaktır.

5. SINAVA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER

(a) Sınav çağrı belgesi,

(b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti veya e-Devletten alınan belge ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,

(c) Erkek adaylardan askerlik durum belgesi, (e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret) (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)

(ç) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydının olmadığına dair e-Devletten alınan belge, (Adli sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhinin aslını ve fotokopisini de beraberinde getirecektir.)

(d) Fotoğraflı ve detaylı Özgeçmiş,

(e) Genel Şartlar başlığının (e) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi ve sürelerini gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe aşağıdaki hususları içerecek şekilde belgelenmelidir. Başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan imzaya yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır),

(f) SGK Hizmet Dökümü,

(g) En az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

(ğ) Her bir pozisyon için Özel Şartlar’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

6. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

(a) 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS-P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

(b) KPSS-P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS-P3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

(c) Sözlü sınava; atama yapılacak kadro sayısının 10 (on) katı aday çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

(ç) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinde Personel Temin Daire Başkanlığınca bilahare ilan edilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

(d) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

7. SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRME

(a) Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

(b) Sözlü sınav konuları, genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır. Ayrıca deneyim ve tecrübeyi ölçmeye, bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme etme ve ifade etme, genel yetenek ve genel kültür, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluk, liyakat ve temsil kabiliyetine yönelik sorular da sorulacaktır.

(c) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

(ç) Değerlendirme neticesinde her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

8. DİĞER HUSUSLAR VE İŞE BAŞLAMA

(a) Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, “Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınan sağlık raporlarını” elden veya posta yolu ile Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına gönderecektir.

(b) Sınav sonuç duyurusunun yayımlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil) Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına ulaştırılmayan raporlardan ve posta gecikmelerinden bakanlığımız sorumlu değildir.

(c) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

(ç) Listede adı bulunan asil adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir.

(d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Milli Savunma Bakanlığına müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan bu süre içerisinde belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

(e) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

(f) Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(g) Adaylar sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir.

30/30

Avatar of Kariyer İSG

Kariyer İSG

NİG Akademi, iş hayatını verimliliğe çevirecek anlayışı hayata geçirmek için 38 Eğitmen ile tüm imkanlarını kullanarak hizmetinizde... İnsan emeği tüm değerlerin üstündedir. Çalışan, çalışma koşulları, çevre ve insan duyarlılığı, ürün ve hizmet standartlarıyla bir bütündür. Bu bütünün sürdürülebilir olmasının arkasında insana ve insan sağlığına verilen önem yapmaktadır

Yorum Yap