İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca 2 (iki) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2020 KPSS P3 sınav sonuç belgesi puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarark hesaplanacaktır.

I-BAŞVURU ŞARTLARI;

A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.)

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen sürelerde (3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri.

f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

a) Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET)

(Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

i. 5 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi sahibi olmak

ii. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

iii. Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.

iv. En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.

v. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak.

vi. CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak.

vii. Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak.

viii. .NET Framework, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak.

ix. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak.

x. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak.

xi. Web servisleri, SOAP, REST, WCF, NET Core gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

xii. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

xiii. Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.

xiv. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak.

xv. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS,GIT,SVN vb.) kullanmış olmak.

xvi. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak.

xvii. Yazılım dokümantasyon süreçleri ve ilgili kalite yönetim sistemleri konusunda deneyimli olmak

Tercihen

xviii. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) analiz ve yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

xix. SGK GSS Medula sistemine yazılım entegrasyonları konusunda deneyimli olmak

xx. e-Nabız paketlerinin entegrasyonu konularında deneyimli olmak.

xxi. HL7, ASTM, DICOM, MODBUS, IVR konularında bilgi sahibi olmak

xxii. Laboratuvar Bilgi Sistemleri (LIS), Radyoloji Bilgi Sistemleri (RIS) ve PACS sistemleri konusunda tecrübeli olmak

b) Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET)

(Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

i. Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,

ii. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

iii. CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

iv. Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

v. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak,

vi. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

vii. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,

viii. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

ix. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

x. Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak,

xi. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,

xii. Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak,

xiii. En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak,

xiv. Mobil programlama deneyimi sahibi olmak.

xv. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir tutumda olmak,

Tercihen

xvi. Yüksek Lisans derecesine sahip olmak,

xvii. Agile Metodoloji, prensipleri, değerleri ve uygulamaları konularında tecrübeli,

xviii. Scrum takımlarında en az 3 yıl çalışmış ve destek vermiş

xix. Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneği olan,

xx. Takım çalışmasına yatkın, farklı profil ve uzmanlıklarla uyum içeresinde çalışabilen, ele aldığı konuya bütünleşik bakabilen,

xxi. Meraklı, araştırmacı, kendini geliştirmeye açık,

xxii. Yazılım Geliştirme biriminin çevik dönüşüm ihtiyacı, prensipleri, metodolojileri ve yol haritasını belirleyecek ve dönüşüme öncülük edebilecek,

xxiii. Pilot ekiplere kullanıcı hikayesi (user story) üzerinden efor tahmininde destek verecek,

xxiv. Verimliliği ve hızı en üst düzeye çıkarmak için ekibin önemli performans metriklerini tanımlamasına ve izlemesine yardımcı olacak.

II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;

Başvurular, 05/08/2021 – 19/08/2021 tarihleri arasında http://www.istanbulc.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 19/08/2021 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).

1) İstenilen Belgeler

a) Başvuru formu (Fotoğraflı)

b) Özgeçmiş

c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği

d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),

g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) Yabancı belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır.

h) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,

ı) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.

i) Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,

j) Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,

k) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar başlığındaki) (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)

l) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı.

2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi:

Başvuru Başlangıç Tarihi: 05/08/2021

Başvuru Bitiş Tarihi : 19/08/2021

Başvuru Yeri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı

Rektörlük Binası Zemin Kat Avcılar/İSTANBUL

Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının On (10) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.istanbulc.edu.tr sitesinde 20/08/2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

1. Proje Yönetimi

2. Yazılım Mühendisliği

3. Veri tabanı sorgulama, tasarımı ve yönetim sistemleri

4. Programlama Dilleri (Java, SQL, PL/SQL,.NET)

5. Yazılım mimarisi

6. Bilgisayar Ağları

7. Bilgi Güvenliği

8. İşletim Sistemleri

9. Karar Destek Sistemi ile ilgili konular

10. Bilgisayar Donanımı

11. Web Programlama ve teknolojileri

12. Modelleme ve Simülasyon

13. Pozisyonla ilgili diğer konular,

İş Tanımı Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları

Yazılım Geliştirme Uzmanı 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11sırasında belirtilenler

Yazılı sınav, 24/08/2021 tarihinde saat 10:00 – 12:00 saatleri arası İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Seminer Salonu Avcılar-İstanbul adresinde yapılacaktır. Uygulamalı sınav tarihi ve mülakat yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

V- DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 (Elli) puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamaları alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

VI- SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup uygulamalı sınava ve sözlü mülakata girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII- ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

6932/1-1

Avatar of Kariyer İSG

Kariyer İSG

NİG Akademi, iş hayatını verimliliğe çevirecek anlayışı hayata geçirmek için 38 Eğitmen ile tüm imkanlarını kullanarak hizmetinizde... İnsan emeği tüm değerlerin üstündedir. Çalışan, çalışma koşulları, çevre ve insan duyarlılığı, ürün ve hizmet standartlarıyla bir bütündür. Bu bütünün sürdürülebilir olmasının arkasında insana ve insan sağlığına verilen önem yapmaktadır

Yorum Yap